Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:

 

Metsel- en voegbedrijf H.C.P.

Dotterbloemstraat 50

9404 GM Assen

KvK nr.: 02060914

hierna te noemen opdrachtnemer.

 

- Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

- Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

  Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.

- Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden

  van opdrachtnemer.

- Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn

  overeengekomen.

- Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten

  indien deze voorwaarden een  inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de

  consument.

 

Artikel 2. Offerte

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt

een termijn van veertien dagen.

 

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van

    opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de

    toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde

    opdracht.

 

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer

Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de

overeenkomst uit te voeren.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:

    a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen,

        ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;

    b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;

    c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en

       werktuigen.

    d. elektriciteit en water.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij

    anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.

3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de

    uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet

    tijdig geschiedt.

 

Artikel 6. Extra onvoorziene kosten

1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de

    opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.

2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na

    aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet

    waren te voorzien.

3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene

    kosten.

 

Artikel 7. Prijzen

1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op

    de op dat moment kostenbepalende factoren.

2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan

    van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Artikel 8. Meer- en minderwerk

1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van

    meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

3. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 9. Opschorting en intrekken

1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een

    niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding

    van zijn schade.

2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds

    aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs,

    inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als

    schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op

    te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig

    zal nakomen.

 

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie

1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke

    eisen en de overeenkomst.

2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren

    op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.

3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na

    oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.

4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever

    binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden

    gemeld.

5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.

6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet

    tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever

    verplicht is te verstrekken.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen

    of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door

    met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een

    verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier

    van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet

zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroeps-

aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

 

Artikel 12. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de nota.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is

    ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van

    verzending van de factuur.

3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom

    en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te

    vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechts-

    deurwaarder en incassobureau.

4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met

    een minimum van 115 euro.

5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één

    van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

 

Artikel 13. Ontbinding

Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij,

dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in

ieder geval indien de wederpartij:

- in staat van faillissement geraakt

- surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt

- zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen

  van opdrachtgever wordt gelegd

- bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig

aan zijn (betalings-)verplichting heeft voldaan.